Něco málo z historie Lupenického Sokola

Myšlenku založit v Lupenici Sokol, vyslovil jako první mladý nadšenec Bohuslav Dvořáček, který již od 14 let docházel do Sokola Vamberk. Založení Lupenského spolku předcházelo několik schůzí. Již 7. prosince roku 1919 byl zvolen prozatímní přípravný výbor. Začátkem března roku 1920 na oslavu 70. narozenin prvního presidenta T. G. Masaryka pořádal výbor přednášku o životě a působení T.G.M. a divadelní hru „ Pro tatíčka presidenta“. 25. března 1920 se konala v hostinci ustavující Valná hromada a již 30. března 1920 se konalo první cvičení v sále hostince. Tento rok se už Lupenští účastnili Všesokolského sletu. Sen a přání vyslovené opět bratrem Dvořáčkem, získat pro cvičení stálé místo se stalo skutečností. Již o prázdninách roku 1920 byla zřízena usnesením obecního úřadu a jeho zastupitelstva na školní budově stálá tělocvična, která byla Sokolu poskytnuta bezplatně k užívání. Současně byl poskytnut obecním úřadem obnos 6 000 Kčs pro zařízení této tělocvičny. Ihned byla pořízena bradla za 3 200 Kčs, která slouží doposud. Brzy potom žíněnky a o vánocích americká hrazda za 2 300 Kčs.

Počátkem října roku 1920 byl uskutečněn přátelský večer s branci, kde se loučil před odjezdem na vojnu i bratr Bohuslav Dvořáček. Den poté náš zakladatel odjel a u Hradce Králové při posouvání do branců najel noční vlak. Bratru Dvořáčkovi byla přejeta ruka, která mu musela být v nemocnici amputována. Dne 7.listopadu 1920 ve svých 21 letech tento nadějný sportovec, nadšený zakladatel Sokola v nemocnici umírá. Bohužel jen měsíc po rozloučení s přáteli v Lupenické hospodě je pohřeb na Vambereckém hřbitově. Při posledním rozloučení se sešli místní i velký počet členů z řad okolních jednot.

Za dobu svého trvání pracovala v Sokolu celá řada výborných lidí a jejich odkaz přetrvává stále. Sokolskou štafetu si předávají generace úspěšných dál. Jak se nám to daří, zjistíme, rozhlídneme-li se po svém okolí, projdeme-li se kolem celého sportovního areálu. První, dolní hřiště bylo vybudováno v 50. letech minulého století, na místě rozsáhlé bažiny. Vedle čp. 21 byla zbourána stodola a zde vznikl malý parčík. Dole byl postaven sklad a zřízena vodárna na stříkání kluziště. Byla postavena klubovna a celý prostor byl osvětlen. Později v 70. letech se budovalo horní hřiště s tenisovými kurty. Postavena byla koliba, zvonička a další objekty. Cestu mezi hřišti lemují břízy, které sázeli žáci zdejší školy též v těchto letech.

V současné době se areál dále udržuje. V prostoru byl postaven kruhový altán, vybudováno sociální zázemí, zastřešena terasa u této budovy a je v zájmu všech, aby Sokolská myšlenka žila dál.